Liên Lạc

Ttrước và trong sự kiện, các nhà tổ chức sự kiện sẽ sử dụng tin nhắn văn bản SMS để truyền đạt thông tin quan trọng về sự kiện này. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi sẽ gửi không quá MỘT (1) tin nhắn văn bản vào bất kỳ ngày nào, ngoại trừ ngày diễn ra sự kiện thì chúng tôi sẽ bảo lưu khả năng gửi nhiều tin nhắn hơn để chia sẻ thông tin quan trọng khi cần thiết. Người tham gia có thể từ chối nhắn tin bất kỳ lúc nào bằng cách trả lời lại bằng "STOP". Nếu không, bạn có thể từ chối nhắn tin ngay bây giờ bằng cách bỏ trống hộp bên dưới. *

Thanks for your submission, we'll be in touch!
Oops! Something went wrong while submitting the form.